Nota prawna

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną ornet.net.pl („Strony Ornet”) zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Ornet Sp. z o.o. oraz jej podmioty stowarzyszone („Ornet”) nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszych Stronach Ornet zostały przez Ornet otrzymane ze źródeł, które Ornet uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Ornet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach Ornet wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na Stronach Ornet.

Ornet nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Ornet za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na Stronach Ornet, jak również związane z nie zamieszczeniem przez Ornet jakichkolwiek danych na Stronach Ornet. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Ornet została o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiona.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Stron Ornet w tym do układ graficznego oraz do zamieszczonych na Stronach Ornet elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Ornet, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane (nie dotyczy to prawa do zamieszczana odsyłaczy, tzw. linków, do Stron Ornet, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie odsyłaczy nie spowoduje wyświetlania się Stron Ornet lub ich części w ramkach, tzw. frames, będących elementem innych stron internetowych), zmieniane, przechowywane ani w inny sposób, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Ornet, poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do użytkownika odwiedzającego Strony Ornet oraz pojedynczą kopią w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera.

Zgoda na wykorzystanie dokumentów (takich jak komunikaty prasowe oraz arkusze danych) znajdujących się na Stronach Ornet obejmuje prawo sporządzenia jednej niezmienionej kopii w postaci wydruku dla celów własnych, niekomercyjnych, z załączoną treścią niniejszego oświadczenia o Wyłączeniu Odpowiedzialności, Prawach Autorskich oraz Znakach Towarowych. Dokumenty o których mowa powyżej nie mogą obejmować układu graficznego Stron Ornet. Wszelkie elementy Stron Ornet korzystają z ochrony na podstawie praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie znaków towarowych oraz innych praw i nie mogą być powielane zarówno w całości jak i w części.

Ornet prosi by za pośrednictwem Stron Ornet nie były przesyłane Ornet jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane, w stosunku do których prawa są zastrzeżone. Ornet oświadcza, że nie będzie traktować jakichkolwiek danych przekazanych poprzez Strony Ornet jako dane o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie przez Ornet zaznaczone. Przekazując Ornet poprzez Strony Ornet jakiekolwiek dane, o ile odmiennie nie zostanie przez Ornet zaznaczone, użytkownicy odwiedzający Strony Ornet udzielają Ornet bezwarunkową licencję oraz zgodę na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Ornet pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób.

OCHRONA DANYCH

Ornet otrzymuje imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej, oraz inne dane identyfikujące, wyłącznie poprzez ich przekazanie przez użytkowników przy subskrypcji komunikatów prasowych. Informacje te gromadzone są przez Ornet przy pełnej wiedzy ze strony użytkowników – przekazanie takich informacji Ornet wymaga świadomego działania. Ornet uznaje prawo do prywatności osób udzielających dane i nie będzie sprzedawać jakichkolwiek danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednocześnie, Ornet zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z zarejestrowanymi osobami w celach badania rynku. W przypadku chęci zmiany jakichkolwiek z danych przekazanych Ornet, prosimy o kontakt.

PLIKI COOKIE

Ornet wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę  internetową na dysku użytkownika) na swoich stronach internetowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Ornet © 2020 | wykonanie THENEWLOOK