Bezpieczeństwo w sieci

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informcje o bezpieczeństwie w sieci: http://www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856

Podstawa prawna:
Art. 175e.

1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:

  1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacjnych urządzeń końcowych  przed
    oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie interne-
towej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.